Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vapo Techniek B.V., gevestigd te Eindhoven en kantoor houdende te Eindhoven, Esp 258. (inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17173904) 

 1. Algemeen
  1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Vapo Techniek" of het woord“wij" of “ons" wordt gebruikt, wordt daarmede aangeduid de te Eindhoven kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vapo Techniek B.V"
  2. De wederpartij van Vapo Techniek bij overeenkomsten, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever" of als “koper."
    
 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, worden door ons uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.
  3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
  4. Al onze overeenkomsten worden geacht in de plaats van onze vestiging tot stand te zijn gekomen, zowelvoor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore Vapo Techniek gekozen.
  5. Mocht één of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts zijn wij steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.
    
 3. Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst; wijzigingen
  1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod en komen 10 dagen na de datum van het aanbod te vervallen. Alle in de offerte/aanbieding/opdrachtbevestiging genoemde prijzenzijn exclusiefBTW, tenzij anders vermeld.
  2. Een door de koper geplaatste order is voor ons eerst bindend nadat wij de order zonder enig voorbehoud hetzij binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk hebben bevestigd, hetzij zijn begonnen met de uitvoering van de order.
  3. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen, fabrieksprijzen en dergelijke, zal Vapo Techniek gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan de koper door te berekenen. Wij zullen de koper over deze prijswijzigingen steeds informeren. De doorberekening van de prijswijziging geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de koper/opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen wij niet kunnen instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schade voor rekening van de koper/opdrachtgever; de levertijd wordt in dat geval dienovereenkomstig gewijzigd.
  5. Voorzover Vapo Techniek voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers voor de gehele of gedeeltelijke levering en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door één ofmeervanhaarleveranciers, is zij gerechtigd tot het eveneens annuleren derhaar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
  6. Voor leveringen van goederen dan wel reparaties, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  7. Afbeeldingen, catalogi, prospectussen, maten, gewichtsopgaven en verder door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
    
 4. Levering
  1. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd. Wegens een overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
  2. Vapo Techniek is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag Vapo Techniek derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.
  3. Wordt het gekochte door ofnamens ons ter levering aangeboden, doch niet onverwijld aanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij wij nalaten het gekochte af te zonderen met duidelijke bestemming voor de koper. Hetzelfde geldt indien het gekochte ingevolge aanwijzing van de koper tijdelijk elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.
  4. Wanneer franco levering is overeengekomen, wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, daarmede bedoeld dat uitsluitend de normale kosten van transport tot aan de plaats van aflevering in de prijs zijn begrepen. Onder normale kosten van transport zijn derhalve niet begrepen kosten als bijvoorbeeld die ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen en voorts, na aankomstvoorhetperceelwaarin het verkocht moet worden opgesteld, kosten als bijvoorbeeldhijsen, voortijdige ontpakking enz. 
  5. Vapo Techniek is gerechtigd het transportmiddel en de transportroute te bepalen.
  6. Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf het ogenblik dat het duidelijk voor hem bestemd is, ongeacht of die bestemming geschiedt door Vapo Techniek in diens onderneming of daarmede gelijk te stellen opslagplaats of bij het verlaten daarvan, dan wel door de fabrikant, bij wie Vapo Techniek de zaken heeft besteld, in diens onderneming of bij het verlaten daarvan, dan wel of de bestemming uit de omstandigheden blijkt.
  7. Het bestemmen van een bepaalde zaak voor een bepaalde koper behoort tot het vrije bedrijfsbeleid van Vapo Techniek; deze laatste is te dezer zake onder geen omstandigheden aansprakelijk.
  8. Alle transporten van zaken vanaf ons bedrijf naar de koper zijn door ons verzekerd.
  9. Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is in dat geval verplicht aan ons de opslagkosten volgens het bij ons gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
    
 5. Overmacht
  1. Als overmacht zullen onder meer gelden: bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/ opgelegde voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
  2. Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zullen wij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Van het intreden van de overmachtstoestand zullen wij de koper schriftelijk informeren.
  3. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf onze schriftelijke kennisgeving, zullen beide partijen gerechtigdzijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Noch in het geval van overmacht, noch in het geval van ontbinding zal de koper enige aanspraak op schadevergoeding hebben.
  4. Vapo Techniek is niet aansprakelijk voor de door de koper of derden geleden directe of indirect verliezen of schaden, inverbandmet-ofvoortvloeiende uit-niet, niet tijdige ofniet behoorlijke nakoming door ons, van enige voor ons uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van overmacht, terwijl de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming onder dergelijke omstandigheden de koper geen recht geeft de order geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
     
 6. Aansprakelijkheid
  1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door en/ofbij hetmonteren, gebruik, leveren ofreparerenvan de door ons geleverdezaken uit.
  2. Wij zijn in gevalvan een toerekenbare tekortkominginde nakomingvan de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper, behalve als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De bewijslast met betrekking tot het bestaan van opzet of grove schuld berust bij de koper.
  3. Tenzij uit een dwingend rechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is onze aansprakelijkheid ingevolge de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkeringkanworden verkregen, tot de netto factuurwaarde van het desbetreffende goed.
    
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. De koper/opdrachtgever is verplicht de op de factuur vermelde prijzen inclusief BTW, zonder korting en zonder aftrek, te voldoen te onzen kantore, of te storten op een door ons aan te wijzen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Onze prijzen zijn berekend conform levering af onze werkplaats.
  2. 2. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als koper zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft. Indien Vapo Techniek zulks verlangt, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.
  3. Ingeval de koper/opdrachtgever nalaat tijdig te betalen of tijdig de verplichting(en) ingevolge deze overeenkomstna tekomen, is Vapo Techniek gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Vapo Techniek volledige betaling van ten tijde van die annulering reeds geleverde voertuigen/materialen te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal in geval van niet-tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,25% per maand - een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend-verschuldigdzijn, onverminderd het recht van Vapo Techniek op vergoeding van verdere schade.
  5. Kosten voorinvorderinginofbuitenrechte die wij zullen moetenmaken om tot deincasseringvan onze vordering op koper te komen, komen steeds voor rekening van koper. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door de koper verschuldigd zijn zodra wij de vordering van enig bedrag aan derden uit handen geven. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedragmet een minimum van 175,-- bedragen, onverminderd het recht om eenhoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
  6. Wij hebben te allen tijde het recht van koper nadere zekerheden voor de betaling van onze vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek de koperniet tothetverstrekken van nadere zekerheid overgaat, is Vapo Techniek bevoegd de verdere uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat de koper/opdrachtgever nietinstaatzalzijn diens betalingsverplichtingjegens Vapo Techniek na te komen.
  7. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.
    
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van het verkochte blijft aan Vapo Techniek tot de dag, en gaat eerst over op de koper op de dag waarop de koper alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de koopovereenkomst en hetverkochte zal hebben voldaan. Mocht Vapo Techniek evenwel voor gemeld tijdstip een nieuwe overeenkomst met de koper sluiten, dan zal daarbij worden bepaald, dat de eigendom der tevoren afgeleverde zaken tot meerdere zekerheid der nieuwe schuld aan haar verblijft, totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door Vapo Techniek aan dekoper afgeleverde zaken eigendomvan Vapo Techniek blijven.
  2. De koper is verplicht het gekochte te verzekeren gedurende de periode vanaf het moment dat de koper over het gekochte kan beschikken tot aan het moment dat eigendom door hem wordt verkregen.
  3. Tot aan het moment dat de koper eigendom heeft verkregen verplicht hij zich, alle rechten die voortvloeien uit de in dit artikel bedoelde verzekeringspolissen, verzekeringspenningen en/of andere schadeuitkeringen dan wel vorderingen op derden aan Vapo Techniek te cederen.
  4. Geheel voor rekening van de koper zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, van de onder de koper berustende zaken, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust.
    
 9. Garantie
  1. Wij garanderen de gegoedheid van het product, in dier voege dat het product voldoet aan de door de fabrikant gestelde specificaties. Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting en dergelijke geven de koper geen recht tot enige aanspraak op ons ter zake. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verborgen gebreken van de verkochte zaken.
  2. Voor alle door ons geleverde zaken geldt naar inhoud en duur de garantie zoals vermeld op het door de fabrikant afgegeven garantie-certificaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor garantie in aanmerking komende zaken dienen na onze toestemming franco aan ons te worden toegezonden en zij worden weerfranco door onsverstuurd. Dejuistheidvan garantie-aansprakenis te onzer beoordeling.
  3. De garantie geldt niet indien het gebrek naar ons oordeel het gevolg is van verkeerd gebruik, normale slijtage of na levering plaatsgevonden toeval of ongeluk en evenmin indien de koper of derden enige bewerking aan het geleverde apparaat hebben verricht.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 strekt de garantie uitsluitend tot herstel of vervanging van het geleverde.
  5. Op de inhoud van adviezen, aanwijzingen, handelingen en andere documenten van ons kunnen geen aansprakenjegens ons worden gebaseerd, tenzij de betrouwbaarheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is gegarandeerd en tevens door koper conform deze aanwijzingen is gehandeld.
    
 10. Reclames
  1. Klachten ter zake van zichtbare gebreken en afwijkingen dienen direct na aflevering gemeld te worden. Een telefonisch mededeling dient, binnen 2 dagen schriftelijk bij aangetekend schrijven, bij ons te worden bevestigd, bij afloop van welke termijnen elke aansprakelijkheid van Vapo Techniek uit dien hoofde vervalt.
  2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na constatering op de in artikel 9 sub a omschreven wijze aan ons worden gemeld.
  3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van koper, in de omstandigheden zoals omschreven in artikel 9 sub a en b, niet opgeschort.
  4. De reclame dient te geschieden, teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen, onder een zo nauwkeurige mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten. De koper dient ons te allen tijde in de gelegenheidte stellen de klachten op hun juistheid te onderzoeken. Zakenwaarover de koper reclameert mogen niet dan na ontvangst van schriftelijke toestemming daartoe aan ons retour worden gezonden.
  5. Indien de klacht gegrondis, verplichten wij ons uitsluitend tothet alsnogleverenvan de prestatie. Vervangen zaken worden wederom ons eigendom. Koper is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
  6. Indien de klacht niet gegrond blijkt, zullen alle kosten, welke Vapo Techniek voor vervoer, beoordeling, opslag en dergelijke heeft moeten maken, aan de koper/opdrachtgever kunnen worden doorberekend, terwijl Vapo Techniek het recht heeft dezaken onderzich te houden, totdat de koper de koopsom en alle kosten heeft voldaan.
    
 11. Toepasselijk recht
  1. Op al onze overeenkomsten en daarmee samenhangende (rechts-)handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt derhalve de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
    
 12. Geschillen
  1. Alle geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van Vapo Techniek, onverminderd ons recht om ons tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigdis, tewenden.
    
 13. Ingangsdatum werking
  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en werken met ingang van de datum van deponering.
 
Eindhoven, maart 2005, Vapo Techniek B.V. 
Peter 
Bogte, directeur
BijlageGrootte
PDF-pictogram Algemene leveringsvoorwaarden6.21 MB