Voor alle duidelijkheid wijst VAPO Techniek B.V. ('VAPO') ten aanzien van de website www.vtbvalves.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van VAPO. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAPO. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op onze website wordt door VAPO met constante zorg en aandacht samengesteld en aangevuld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

VAPO behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VAPO, welke geen eigendom zijn van VAPO, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VAPO. Hoewel VAPO uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VAPO worden onderhouden wordt afgewezen.

VAPO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.